Prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy

na školský rok 2019/2020

       Riaditeľka Materskej školy, Trebišovská 11, Košice, oznamuje podmienky prijímania detí na školský rok 2019/2020 v nadväznosti na novelizáciu ustanovenia

§ 20 ods. 2 zákona a v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

Miesto zápisu: Materská škola, Trebišovská 11, Košice – riaditeľňa školy

Termín zápisu: od 02. 05. 2019 – 04. 05. 2019

Utorok 30.04.2019       07:00 h - 13:00 hod.

Štvrtok -  02.05.2019      14:00 h - 17:00 hod.

Piatok -   03.05.2019       10:00 h - 12:00 hod.

Čo pre Vaše deti ponúkame?

Príjemné, estetické a podnetné prostredie tried, ako aj celej MŠ pripomínajúce domov,

kvalifikované, milé, empatické a láskyplné pani učiteľky, vrátane celého  nepedagogického kolektívu,

 • krúžok anglického jazyka

 • celoročné plávanie

 • tanec a športovú gymnastiku

 • lyžiarsky výcvik

 • korčuliarsky výcvik

 • úzko spolupracujeme so ZŠ na Trebišovskej ulici 10, knižnicou na Humenskej ulici a s CVČ na Popradskej ulici 

 • Podľa záujmu rodičov ponúkame aj spoluprácu s inými externými inštitúciami záujmovej činnosti detí.                                                              

Podmienky prijatia:

1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.

3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

4. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

5. V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

a)  deti ktoré dovŕšili piaty rok veku,

b)  deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

c)  deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

d)  deti vo veku od 3 rokov,

e) súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,

f)  v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2019 dovŕšia tri roky veku s nástupom do materskej školy k 1.9.2019.

6. Na prípadné priebežne uvoľnené miesta po termíne zápisu riaditeľka materskej školy postupuje v zmysle bodu 3 a 5.

 V materských školách pri prijímaní detí neplatia školské obvody a prijatie dieťaťa do materskej školy nie je možné explicitne viazať na trvalý pobyt  v danej obci, mestskej časti v ktorej sa nachádza materská škola a ani napríklad na zamestnanosť zákonných zástupcov dieťaťa.

Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu:

1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke školy.

2. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa,  od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná.

3. V prípade, že má dieťa rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca ho predloží riaditeľke materskej školy spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

4. Riaditeľka materskej školy má za týmto účelom vyhotovený pre zákonných zástupcov príslušný formulár, v ktorom požaduje informácie iba v rozsahu § 11  ods. 7 školského zákona (zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorý vymedzuje právo pre školy a školské zariadenia získavať a spracovávať osobné údaje a to:

o deťoch v rozsahu: - meno a priezvisko,

 • dátum a miesto narodenia,
 • bydlisko,
 • rodné číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • národnosť,
 • fyzického zdravia a duševného zdravia,
 • mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky.

o identifikácií zákonných zástupcov dieťaťa:

 • meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, telefónny kontakt, e-mail.

5. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka školy spravidla do 31. mája. Písomné rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke školy spravidla do 31. mája.

6.  Materská škola nemá zavedený diétny stravovací systém.

 

V Košiciach, dňa: 05. 02. 2019                                                          Mgr. Alena Bukovská

                                                                                                          riaditeľka školy