MATERSKÁ ŠKOLA TREBIŠOVSKÁ 11,  040 11  KOŠICE      

Sme 6-triedna materská škola s právnou subjektivitou.

Zriaďovateľom je Mesto Košice.

Prijímame deti od 2-6 rokov. Prevádzka v MŠ je celodenná od 6:30 do 17:00 hod.,

s možnosťou poldennej.

Dieťa  v našej materskej škole získa predprimárne vzdelanie.

     Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu "Múdre hlávky''. Je obohatený o krúžkovú činnosť: celoročné plávanie, tanec a gymnastika, všestranná pohybová príprava, anglický jazyk, výtvarné aktivity a keramika, Lego. Škola je veľmi dobre vybavená interaktívnou technikou. V materskej škole pracuje 13 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov - 12 učiteliek a 1 učiteľ, ktorí pripravujú  pre deti bohatý edukačný program. Všetci zamestnanci  svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole. Nemalé možnosti všestranného využitia ponúka aj členitý a pekne upravený školský dvor , ktorý ponúka veľa možností na všestranné aktivity detí. Zamestnankyne školskej jedálne sa starajú o to, aby deti mali po celý deň pestrú vyváženú stravu a zabezpečený pitný režim. Našou snahou je docieliť spokojnosť zákonných zástupcov (rodičov)  detí  so starostlivosťou o ich deti a zároveň splniť cieľové požiadavky na absolventa predprimárneho vzdelávania. Vytvorením láskyplného a priateľského prostredia sa snažíme docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu školu navštevujú. Nezabúdame pri tom na zohľadňovanie ich potrieb, záujmov a schopnosti. Láska k deťom je prvoradá.