PLÁN AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY NA  ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Mesiac

Aktivita

September

1. Turistická vychádzka

 

2. Súťaž v  kreslení na chodník

 

3. Motokáry v MŠ

Október

1. Zahájenie činnosti krúžkov (plavecký, tanečno-gymnastický,

výtvarno-keramický, anglický)

 

2. Deň zdravej výživy

 

3. Tekvičková slávnosť

 

4. Ako išlo vajce na vandrovku

November

1. Deň materských škôl

 

2. Šarkaniáda v spolupráci s rodičmi a ZŠ Trebišovská 10

 

3. Minimaratón v spolupráci so ZŠ Trebišovská 10

December

1. Vianočný koncert

 

2. Čaro Vianoc -  besiedky s Mikulášom

 

3. Vianočná rozprávka s ujom Ľubom - Ako čerti  anjelom...

Január

1. Lyžiarsky výcvik detí

 

3. Korčuliarsky výcvik

 

4. Návšteva ZŠ - prípravná trieda u prvákov

Február

 1. Fašiangový karneval

 

 2. Návšteva Centra environmentálnej výchovy - Kosit

 

3. Školské kolo v speve ľudových piesni

Marec

1. Školské kolo  v prednese poézie a prózy

 

2. Moja najmilšia kniha – deti zo ZŠ Trebišovská čítajú deťom

 

3. Návšteva planetária CVČ Domino

 

4. Rozprávka O hlúpom Janovi

Apríl

1. Tangramiáda MŠ

 

2. Návšteva ŠKD v ZŠ Trebišovská 10

 

3. Exkurzia do Botanickej záhrady

 

 4. Evička nám ochorela

Máj

1. Deň  matiek a otcov- besiedky v triedach

 

2. Návšteva bábkového divadla

 

3. Deň mlieka

 

4. Návšteva u požiarnikov

Jún

1. Výlet do zoo

 

2. Škola v prírode

 

3. MDD - párty s ujom Ľubom + športový deň

 

3. Rozlúčka predškolákov